Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Emineo Oy:n rekisteri- ja tietosuojaseloste, asiakas-, markkinointirekisteri

Henkilötietojen turvaaminen on Emineolle sydämen asia. Tässä selosteessa kerromme miksi keräämme erilaisia tietoja sinusta, miten niitä säilytämme ja mitä me niille teemme.

Digitaalisten välineiden käyttö on nostanut yksityisyydensuojan aikaisempaa voimakkaammin esiin. Siksi sitä pyritään myös asetuksin turvaamaan. Emineon koko toiminnalle on aina ollut olennaista, että olemme varovaisia siinä, miten keräämiämme tietoja käsittelemme ja kuka niihin pääsee käsiksi. Käsittelemme siis tietojasi niin kuin toivomme sinunkin meidän yhteystietojamme käsittelevän.

Tämä Emineo Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste viimeisin muutos on tehty 25.6.2019.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on taho, joka päättää rekisterin sisällöstä, hoidosta ja käytöstä. Tämän rekisterinpitäjä on
Emineo Oy
Lassilantie 12
62100 Lapua

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjään voit olla yhteydessä mikäli sinulla on asiaan liittyviä kysymyksiä.
Tapio Palttala
tapio.palttala@emineo.fi
+358 50 5943 091

Henkilötietojesi kerääminen ja käytön tarkoitus
Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain alla määriteltyihin tarkoituksiin

  • Asiakassuhteen ylläpitoon
  • Markkinointiin ja myyntiin liittyvät asiat
  • Projektien hoitoon liittyvät asiat (sopimukset, projektinhoito, laskutus)
  • Oikeudellisten velvoitteiden ja vaateiden täyttämiseen
  • Esim. erilaisten hankkeiden yhteydessä, jossa rekisteröity on osapuolena mahdolliselle viranomaistaholle ja vain asiakkaan luvalla

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, y-tunnus, yhteystiedot (puhelinnumerot, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista, yleisestä hakurekisteristä, sosiaalisen median palvelujen kautta ja muista tilanteista, joissa asiakas, toimittaja tai sidosryhmään kuuluva luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun joitain rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tietojen käsittely ja luovuttaminen kolmansille osapuolille

Emme jaa tai myy yhteystietojamme markkinointi- tai muuhunkaan tarkoitukseen. Henkilötiedot ovat ainoastaan yrityksen sisäisessä käytössä ja asiakassuhteeseen liittyvien toimintojen hoitoon.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).